X
Universal University
Universal University

Our graduates

Events

all events
Student presentations

Student presentations

Lectures and workshops

News

read all
News

News

News

News

Contacts of educational partners
British Higher School of Art and Design
Moscow, Nizhnyaya Syromyatnicheskaya St., 10-3
Moscow Film School
Moscow,Nizhnyaya Syromyatnicheskaya St., 10-2
MARCH Architecture School
Moscow,Nizhnyaya Syromyatnicheskaya St., 10-2
Moscow Music School
Moscow,Nizhnyaya Syromyatnicheskaya St., 10-9
Moscow School of Contemporary Art
Moscow, Nizhnyaya Syromyatnicheskaya St., 10-3
Scream School
Moscow,Nizhnyaya Syromyatnicheskaya St., 10-4